SalesMaster

สั่งง่าย ขายคล่อง ...สะดวกในการค้นหา ติดตาม

เพิ่มประสิทธิภาพงานขาย รวดเร็ว สะดวก ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย พร้อมระบุตำแหน่งลูกค้าบนแผนที่ ง่ายต่อการติดตาม ตรวจสอบ จัดทำรายงานเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การขาย และการตลาดให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

Manage Order

รับคำสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อลดภาระการใช้กระดาษ และความผิดพลาด พร้อมระบุวิธีการชำระเงินของแต่ละร้านค้า เพื่อวางแผนกระแสเงินสด (cash flow)

Customer Profile

ค้นหาข้อมูล หรือแก้ไขรายละเอียดลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้าใหม่ พร้อมรูปถ่ายได้ทันที

Discount & Promotion

นำเสนอโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้ทันที จากการคำนวณยอดสั่งซื้ออัตโนมัติ

Product Category

แสดงรายละเอียดสินค้า รูปภาพ ราคา ส่วนลด ตามกลุ่ม หรือประเภทของสินค้า โดยไม่ต้องใช้โบรชัวร์

Check-in

ระบุตำแหน่งร้านค้าที่พนักงานเดินทางไปพบ ทำให้พนักงานใหม่สามารถติดตามลูกค้าเดิมจากตำแหน่งที่เคยระบุไว้ได้

Competitor Survey

สามารถเก็บข้อมูลกิจกรรมของคู่แข่ง พร้อมระบุตำแหน่ง เช่น ถ่ายรูปสินค้า พร้อมรายละเอียด ณ จุดที่มีการทำโปรโมชั่น

Web Management